Disclaimer

Aan de inhoud van KLM IT jobs is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan KLM op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. KLM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

 

Auteursrechten

Op de inhoud van KLM IT jobs, fotografie, content en interviews rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van KLM.